Regulamin szkoleń.

 1. Organizator szkolenia – organizatorem szkolenia jest każdorazowo jeden członek grupy Agile Rebels, wymieniony na stronie jako “Organizator”. Proces rejestracji, opłat i szkolenia prowadzony jest przez niego.
 2. Rodzaje szkoleń organizowanych przez Agile Rebels
  • Szkolenia autorskie – szkolenie opracowane przez członków grupy Agile Rebels;
  • Szkolenia akredytowane Scrum.org – szkolenie opracowane przez organizację Scrum.org, realizowane przez akredytowanych trenerów Scrum.
 3. Miejsce szkoleń
  • Szkolenia otwarte – publiczne;
  • Szkolenia zamknięte – prywatne.
 4. Terminy szkoleń
  • Daty szkoleń otwartych, wraz z opisem i planem szkoleniowym, dostępne są na stronie agilerebels.org;
  • Daty szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie z Klientem.
 5. Zamawiający szkolenie – osoba zainteresowana lub reprezentująca inną grupę osób zainteresowaną wzięciem udziału w szkoleniu, która dokona rejestracji na nasze szkolenie.
 6. Uczestnicy szkoleń – osoba, której udział w szkoleniu został potwierdzony w wyniku procesu rejestracji. Opis sugerowanych ról i posiadanego doświadczenia przydatnego do osiągnięcia maksimum wiedzy ze szkolenia można znaleźć na stronie z opisem szkolenia.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
  • może odbyć się za pomocą formularza zgłoszenia znajdującego się na naszej stronie internetowej;
  • może odbyć się za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej na szkolenia@agilerebels.org;
  • każda osoba zgłoszona na szkolenie, otrzyma potwierdzenie uczestnictwa przesłane wiadomością elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail;
  • udział w szkoleniu otwartym ograniczony jest liczbą dostępnych miejsc. Decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.
 8. Rezygnacja z udziału w szkoleniu
  • informację o chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu, należy przesłać na adres szkolenia@agilerebels.org;
  • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty lub przeniesienie zgłoszenia na inny termin szkolenia (ustalane indywidualnie z Zamawiającym).w przypadku gdy do szkolenia pozostało mniej niż 14 dni Zamawiający zobowiązany jest do wskazania zastępstwa Uczestnika. Jeśli nie jest to możliwe, Zamawiający może wykorzystać wpłaconą kwotę na udział w innym szkoleniu. Nie ma możliwości odwołania uczestnictwa i zwrotu wpłaconych środków;
  • zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia bądź jego przełożenia w razie wystąpienie przyczyn niezależnych od Organizatora (tj. choroba, pobyt w szpitalu, ważne przyczyny prywatne). O zaistnieniu takiej sytuacji niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego. W takiej sytuacji, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania i zwrotu pieniędzy – zostanie zaproponowana inna data szkolenia.
 9. Zmiana terminu lub odwołanie szkolenia – zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia o czym poinformujemy Zamawiającego drogą elektroniczną minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia – Zamawiający otrzyma zwrot uiszczonej opłaty lub przełożyć szkolenie na inny termin;
  • zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników. Zobowiązujemy się do potwierdzenia statusu (realizacja bądź odwołanie) szkolenia nie później niż 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem.
 10. Płatności i ceny
  • Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną informacje o sposobie, kwotach i terminie dokonania opłaty (faktura pro-forma, faktura zaliczkowa, faktura);
  • płatności należy dokonać zgodnie z przekazanym terminem płatności, tytuł przelewu musi zawierać numer i rodzaj dokumentu którego dotyczy płatność;
  • brak opłaty uczestnictwa oznacza rezygnację ze szkolenia i upoważnia nas do nieświadczenia usług szkoleniowych i/ lub doradczych Zamawiającemu.
  • w przypadku gdy Zamawiający nie akceptuje faktur proforma lub dokonuje płatności dopiero po dostarczeniu usługi, prosimy o kontakt z Organizatorem.
 11. Reklamacje
  • reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail używany do zapisu na szkolenia.
 12. Prawa autorskie – nasze szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i/lub nagrywanie szkoleń, udostępnianie materiałów i/lub nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnej z prawem autorskim.
 13. Ochrona danych osobowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie przekazujemy, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie użyczamy danych osobowych użytkowników i Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane przekazane przez Zamawiającego traktowane są jako poufne, służą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Uczestnikiem a grupą Agile Rebels.
 14. Zebrane podczas procesu rejestracji i realizacji szkolenia dane osobowe Uczestników i Zamawiającego wykorzystywane są w kontekście realizowanego szkolenia, chyba że Zamawiający i/lub Uczestnik wyrazi zgodę na wykorzystanie zebranych danych do wykorzystania w innych celach: informowania o kolejnych edycjach, rodzajach szkoleń i wydarzeń realizowanych przez grupę Agile Rebels.